Γιατί χρειάζεται να σας δώσω τα στοιχεία της ταυτότητάς μου;

Παρακολούθηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθιερωθεί ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην προστασία των χρηστών, στην ασφαλή διενέργειας των συναλλαγών και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Για αυτό το λόγο και σε εφαρμογή αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου, η Viva Wallet έχει την υποχρέωση να ζητά από τους πελάτες της στοιχεία, όπως, έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, νομιμοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά συναλλαγών, κ.λπ. και να τηρεί τα στοιχεία αυτά σε αρχεία.