Χαρακτηρισμοί συναλλαγών

Παρακολούθηση

Επιτυχημένη: Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Ακυρωμένη: Η συναλλαγή ακυρώθηκε πριν την εκκαθάρισή της
Αποτυχημένη: Όλες οι ανεπιτυχείς συναλλαγές επισημαίνονται ως αποτυχημένες. Μια συναλλαγή μπορεί να αποτύχει για διάφορους λόγους (ανεπαρκές υπόλοιπο, λανθασμένες πληροφορίες κάρτας, απόρριψη από το τραπεζικό σύστημα κτλ)
Αντιλογισμένη: Μια συναλλαγή που έχει ολικώς ή μερικώς επιστραφεί στον πελάτη
Μη επιτρεπτή: Για λόγους ασφαλείας η Viva Payments ενδέχεται να εμποδίσει την ολοκλήρωση συγκεκριμένων συναλλαγων με βάση τις ρυθμίσεις ασφαλείας που διέπουν  το συγκεκριμένο εταιρικό προφίλ. Στην περίπτωση αυτή, η Viva Payments αποστέλλει ειδοποιητήριο email κάθε φορά που προκύπτει μη επιτρεπτή συναλλαγή.
Σε αμφισβήτηση: Μια αμφισβήτηση συναλλαγής προκύπτει όταν κάποιος πελάτης προχωρήσει σε αμφισβήτηση της χρέωσης εμπλέκοντας την εκδότρια τράπεζα ή το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα.
Σε εξέλιξη: Μια αμφισβητούμενη ( ή "υπό διερεύνηση") συναλλαγή για την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα ή αντιστοίχως, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί, έχει λήξει η διορία της ανάρτησής τους και βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από τη Viva Payments.
Σε αμφισβήτηση - Αναμονή απάντησης: Mία αμφισβητούμενη συναλλαγή για την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα και εκκρεμεί η απάντηση από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας.
Σε αμφισβήτηση - Κερδισμένη: Μία αμφισβητούμενη συναλλαγή για την οποία η αρχική αμφισβήτηση αποσύρθηκε ή απορρίφθηκε προς όφελος του εμπόρου.
Σε αμφισβήτηση - Χαμένη: Μία αμφισβητούμενη συναλλαγή για την οποία η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του πελάτη, απέρριψε τα υποβληθέντα έγγραφα και προχώρησε σε πλήρη αποζημίωση του πελάτη.
Υπό διερεύνηση: Μια συναλλαγή μπορεί να επισημανθεί ως «Υπό διερεύνηση» για λόγους ασφαλείας. Τέτοιες συναλλαγές απαιτούν περαιτέρω έλεγχο από το αντίστοιχο τμήμα και επιπρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους. Στις περιπτώσεις αυτές αποστέλλονται λεπτομερείς οδηγίες προκειμένου να υποβληθούν σχετικά έγγραφα τα οποία υποστηρίζουν την εγκυρότητα της συναλλαγής.
Κακόβουλη: Οποιαδήποτε συναλλαγή έχει χαρακτηριστεί επιβεβαιωμένα ως απάτη,  θα επισημαίνεται ως «Κακόβουλη» ανεξάρτητα από το τρέχον status της.