Πως ακυρώνω συναλλαγές ή επιστρέφω χρήματα;

Παρακολούθηση

Η διαδικασία ακύρωσης ή αντιλογισμού μιας συναλλαγής είναι εύκολη εντοπίζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση μέσα από το προφίλ σας.

Ο αντιλογισμός μπορεί να είναι είτε για όλο το ποσό (full refund) ή για μέρος του (partial refund).

Όταν αντιλογήσετε μία συναλλαγή, η προμήθεια που καταβάλατε σας επιστρέφεται. Συνεπώς, όταν μία συναλλαγή εκτελείται και μετά επιστρέφεται ολόκληρη, εσείς δεν χρεώνεστε κάτι.
Αν αντιλογήσετε μία συναλλαγή για ένα μέρος του ποσού, σας επιστρέφουμε την αναλογία της προμήθειας που αντιστοιχεί στο ποσό που αντιλογήσατε.
Επομένως, αν κάνετε μία συναλλαγή και μετά αντιλογήσετε ένα μέρος του ποσού, είναι σαν εξαρχής να πραγματοποιούσατε μία συναλλαγή, μείον το ποσό που επιστρέψατε.