Τι γίνεται με τις ακυρώσεις, τις επιστροφές και τις αμφισβητήσεις;

Παρακολούθηση

Μία συναλλαγή μπορεί να ακυρωθεί μόνο αν δεν έχει εκκαθαριστεί. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνο μέσα στην ίδια μέρα (μέχρι τις 22:00) που έχει πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή, μπορεί να ακυρωθεί. Η επιστροφή (ή αντιλογισμός) είναι το ποσό μίας συναλλαγής που πιστώνετε στον πελάτη σας, επειδή π.χ. σας επέστρεψε ένα προϊόν. Η επιστροφή μπορεί να αφορά είτε όλο το ποσό (full refund), είτε μέρος του (partial refund).

Η ακύρωση και ο αντιλογισμός έχουν μεγάλη διαφορά από την ακύρωση λόγω αμφισβήτησης (chargeback), η οποία μπορεί να προκύψει όταν ένας πελάτης επικοινωνήσει με την τράπεζά του και απαιτήσει να του επιστραφεί από εσάς το ποσό μίας συναλλαγής, την οποία ο ίδιος αμφισβητεί.