Ποιό είναι το όριο ηλικίας;

Παρακολούθηση

Οι υπηρεσίες Viva Payments απευθύνονται και παρέχονται μόνο σε πρόσωπα άνω των 18 ετών που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.