Υπεύθυνη δήλωση περί μεταβολής (ή μη) υποβληθέντων στοιχείων

Παρακολούθηση

Παρακαλούμε κατεβάστε μία από τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις, περί μεταβολής ή μη των στοιχείων που έχετε υποβάλει στη VIVA PAYMENTS, και αναρτήστε την στο προφίλ σας, σε περίπτωση που αυτή σας ζητηθεί.